top of page

Väljakutse 4

Digiharidus: õppimise tõhustamine telepresence robotite abil

Väljakutse pealkiri ja üldised faktid

 

Suur idee: Kauguse ületamine ja kaasatuse suurendamine

õppimises telepresence-robotite abil

Väljakutse tüüp: Mini (4 nädalat)

Väljakutse omanik: Tallinna Ülikool

Moderaator: Faktorija: Sirje Virkus

Juhendaja kontaktandmed: sirje.virkus@tlu.ee

 

Väljakutse on Seotud Digihariduse teemaga

Kontekst ja asjakohasus: üldiselt seoses säästva arengu eesmärgiga /
konkreetselt kutsealase rakendusvaldkonnaga

 

Üldiselt on kaugesindusrobotite kasutamine hariduses kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärgi 4 "Kvaliteetne haridus" eesmärkidega. SDG 4 eesmärk on tagada kaasav ja võrdne kvaliteetne haridus ning edendada elukestva õppe võimalusi kõigile. TPRide kasutamise kaudu on see eesmärk suunatud vajadusele tagada võrdne juurdepääs haridusele, eriti õppijatele, kes ei saa kauguse, haiguse või muude takistuste tõttu füüsiliselt osaleda klassides.

Kutsehariduse rakendusvaldkonna puhul võib TPRide kasutamise konteksti ja asjakohasust kutsehariduses esile tuua järgmiselt:

 • Kutsehariduse kättesaadavuse parandamine: TPRid võivad võimaldada õppijatele kaugetes või vähekasutatavates piirkondades juurdepääsu kvaliteetsele kutseharidusele. Ühendades õppijad kutseõppekeskuste või ekspertõpetajatega, ületavad TPRid geograafilise lõhe ning pakuvad võrdseid võimalusi oskuste arendamiseks ja kutseõppeks.

 • Reaalajas toimuv koostöö ja mentorlus: Kutsekoolitus nõuab sageli praktilist praktikat ja kogenud mentorite juhendamist. TPR-id võimaldavad õppijatel kaugelt osaleda töötubades, praktikumisõppes või töökohal toimuvas koolituses, võimaldades reaalajas koostööd ja juhendamist sõltumata geograafilistest piirangutest.

 • Kulutõhusad koolituslahendused: Eriti siis, kui õppijad peavad reisima või kolima koolituskeskustesse. TPR-id pakuvad kulutõhusat lahendust, vähendades reisikulusid ja kaotades vajaduse füüsilise kohaloleku järele, muutes kutsehariduse õppijatele kättesaadavamaks ja taskukohasemaks.

 • Tööstuslike oskuste arendamine: Kutsehariduse eesmärk on anda õppijatele praktilised oskused, mis on seotud konkreetsete tööstusharudega. TPRid võivad hõlbustada virtuaalsete simulatsioonide, kaugesitluste või interaktiivsete koolituste läbiviimist, mis võimaldab õppijatel omandada tööstusspetsiifilisi oskusi ja teadmisi, ilma et nad peaksid füüsiliselt kohal olema konkreetses töökohas või tööstuskeskkonnas.

 • Jätkusuutlik tööjõu arendamine: Võimaldades kaugkutseharidust, aitavad TPRid kaasa jätkusuutliku tööjõu loomisele. Õppijad saavad omandada oskusi uutes valdkondades või spetsialiseeritud valdkondades ilma ulatusliku reisimise või ümberpaigutamise vajaduseta, edendades säästvat lähenemisviisi oskuste arendamisele ja vähendades traditsioonilise kutseharidusega seotud süsinikujalajälge.

Väljakutse variandid

Variant 1: kutseoskuste arendamise koolitus maapiirkondades TPR-ide abil

Väljakutse kirjeldus: Olete osa meeskonnast, kelle ülesanne on lahendada probleem, mis seisneb piiratud juurdepääsus kutseoskuste koolitusele maapiirkondades. Teie ülesanne on kavandada ja rakendada telepresentsil põhinev robotipõhine lahendus, mis võimaldab kaugetes maakogukondades elavatele õppijatele juurdepääsu kvaliteetsele kutseharidusele ja -koolitusele ilma ulatusliku reisimise või ümberpaigutamise vajaduseta.

Variant 2: puuetega inimeste kaasava kutsehariduse edendamine TPRi abil

Väljakutse kirjeldus: Olete osa meeskonnast, mis töötab puuetega inimeste kaasava kutsehariduse edendamise nimel. Teie ülesanne on töötada välja uuenduslik telepresentsil põhinev robotipõhine lahendus, mis hõlbustab puuetega inimeste võrdset juurdepääsu kutseharidusele ja koolitusvõimalustele. Lahendus peaks võimaldama õppijatel aktiivselt osaleda kutseõppekavades, suhelda õpetajate ja eakaaslastega ning omandada tööks vajalikke praktilisi oskusi, sõltumata nende füüsilistest piirangutest või geograafilisest asukohast.

Äripartner tööstuses või teadusvaldkonnas

 

Tallinna Tehnikaülikooli Creativity Matters uurimisrühm

Õppijate eeldused

ch4-ee.png

Funktsionaalsed nõuded

 

Tarkvara: N/A
Riistvara: TPR (Double, Ohmni, Temi)
Tööruum:  Teaduslaborid

Mõju

 

Mõlemad väljakutsetel põhinevate õpistsenaariumide variandid, mis kasutavad TPRi, võivad parandada juurdepääsu, taskukohasust, kaasatust ja oskuste arendamist kutsehariduses ja -koolituses. Need võivad ületada geograafilisi erinevusi, anda puuetega õppijatele rohkem võimalusi ning aidata kaasa nende isiklikule ja kutsealasele arengule.

Avatud probleemid ja küsimused

 

Telepresentsil põhinevate robotipõhiste lahenduste rakendamisel kutsehariduse ja -koolituse jaoks maapiirkondades või puuetega inimeste jaoks võivad tekkida mitmed lahtised probleemid ja küsimused. Siin on mõned sellega seotud kaalutlused:

 • Ühendatavus ja infrastruktuur: Üks oluline väljakutse on usaldusväärse internetiühenduse ja infrastruktuuri tagamine maapiirkondades või piiratud ressurssidega kohtades. Ilma stabiilse ja kiire internetiühenduseta võivad telepresence-robotitel põhinevate lahenduste tõhusus ja kättesaadavus olla ohus.

 • Kulud ja taskukohasus: TPRide rakendamise ja hooldamise kulud võivad olla takistuseks nende laialdasele kasutuselevõtule, eriti majanduslikult ebasoodsas olukorras olevates piirkondades või puuetega inimeste puhul, kellel võivad olla rahalised piirangud. Oluline on tegeleda kulude aspektiga ja uurida rahastamisvõimalusi või alternatiivseid lahendusi.

 • Koolitus ja tehniline tugi: Edukaks rakendamiseks on oluline pakkuda kasutajatele, sealhulgas õppijatele, õpetajatele ja administraatoritele, koolitust ja tehnilist tuge. Võib tekkida küsimusi seoses koolitusega, mida on vaja TPRide kasutamiseks, tehniliste probleemide lahendamiseks ning seonduva tarkvara ja platvormide tõhusaks kasutamiseks.

 • Kasutajakogemus ja juurdepääsetavus: Oluline on tagada positiivne kasutajakogemus ja ligipääsetavus kõigile õppijatele, sealhulgas erineva tehnilise pädevuse või puudega inimestele. Küsimused võivad tekkida seoses kasutajaliidese, kohandatavuse erinevate õpistiilidega, juurdepääsetavuse funktsioonide ja individuaalsetele vajadustele vastavate kohandamisvõimalustega.

 • Privaatsus ja turvalisus: Telepresence-robotitel põhinevad lahendused hõlmavad audio-, video- ja muude tundlike andmete edastamist. Võib tekkida küsimusi seoses andmekaitse, turvameetmete ja eeskirjadele vastavuse kohta, et kaitsta õppijate isikuandmeid ja säilitada konfidentsiaalsus kaugsuhtluse ajal.

 • Pedagoogilised lähenemisviisid: Oluline on uurida ja kohandada pedagoogilisi lähenemisviise, mis sobivad TPR-põhise kutsehariduse ja -koolituse jaoks. Võib tekkida küsimusi seoses kaugõppe metoodika tõhususe, koostööstrateegiate, hindamismeetodite ja praktiliste, praktiliste kogemuste integreerimisega kaugkutsekoolitusse.

 • Sotsiaalne ja emotsionaalne kaasamine: Kaugõppeprogrammide eesmärk peaks olema isikliku kutseõppe sotsiaalsete ja emotsionaalsete aspektide kordamine. Võib tekkida küsimus, kuidas edendada eakaaslaste suhtlemist, luua ühtekuuluvustunnet ja toetada õppijate sotsiaalset ja emotsionaalset heaolu kaugõppe keskkonnas.

 • Regulatiivsed ja poliitilised kaalutlused: TPRSi rakendamine kutsehariduse puhul võib nõuda kohalike määruste ja poliitikate järgimist. Tekkida võivad küsimused seoses litsentsimise, akrediteerimise, vastutuse ja õigusliku raamistikuga, mis ümbritsevad kaugõpet ja robootikatehnoloogiate kasutamist hariduses.

 • Pikaajaline jätkusuutlikkus: TPR-põhiste lahenduste pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine hõlmab selliste tegurite käsitlemist nagu seadmete hooldus, tarkvara uuendamine, skaleeritavus ning ressursside kättesaadavus pidevaks toetuseks ja arendamiseks.

 • Hindamine ja teadusuuringud: TPR-põhise kutsehariduse ja -koolituse tõhususe, mõju ja tulemuste hindamine on väga oluline. Võib tekkida küsimusi, milliseid meetodeid kasutatakse õppijate tulemuslikkuse, oskuste arendamise, haridustulemuste ja nende lahenduste üldise tõhususe hindamiseks võrreldes traditsiooniliste lähenemisviisidega.

 • Nende avatud teemade ja küsimuste lahendamine pideva uurimistöö, koostöö ja sidusrühmade kaasamise kaudu on oluline, et edukalt rakendada ja pidevalt täiustada telepresentsrobotitel põhinevaid kutsehariduse ja -koolituse algatusi.

transformation-3753466.jpg
ASISTANT -
Väljakutsepõhine õpe tehisintellekti toetatud digitaalses ümberkujundamises Õppekava
bottom of page